තම්බපණ්ණියේ කෘතගුණ දත්තන් සමගින් අත්වැල් බැදගත්තෝ…

  • පළමුවැනි ව්‍යාපෘතිය ‍සමග පළමු පියවර තබන්නට අපත් සමග අත්වැල් බැදගත්තේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවයි… මේ උතුම් දායකත්වයන් අගය කරමින් පූර්ණ සහාය දෙන්නට මූලිකත්වය සැපයූ ප්‍රාදේශීය සහකාර අධ්‍යාක්ෂක සමින්ද පෝරඹගේ මහතාටත් තිලකරත්න යන මහත්වරුන්ටත් ගෞරව පූර්වක ප්‍රණාමය පුදකර සිටින්නෙමු!

ලක්බිම පුරාවිද්‍යාත්ම ගවේෂණයන් ගැන දැනගන්නට      ‍http://www.archaeology.gov.lk/ සම්බන්ධතාවය භාවිතා කල හැකියි!

Advertisements