තම්බපණ්ණියේ මොහොතක්! (ව්‍යාපෘති සදහා එකතු වන්න)

අදාල මාතෘකා මත ක්ලික් කිරීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගැනීමට හැකියි!
    පලමු වැනි ව්‍යාපෘතිය – යටාල වෙහෙර සංරක්ෂණ කටයුතු සදහා හැකි පමණින් දායකත්වය සැපයීම
    දෙවැනි ව්‍යාපෘතිය – අභයගිරිය ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අපිට හැකි උපරිමයෙන් දායක වීම
Advertisements